منوی دسته بندی
حالا بخرید

نوار درزگیر (تیپ)

نوار تیپ ، نوار درزگیر کاربرد اجمالی: از نـوار درزگیـر مـش فایبـرگلاس و کاغـذی( جهـت مسـلح کـردن محـل درز و جلوگیـری از ایجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده می شـود….